ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เมื่อ : 09 พ.ค. 2566  ,  40 Views

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะมาถึงนี้  ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
  และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกำหนด

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่

 • 1. ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
  2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

  3.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  4.มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

   

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
  บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ใบขับขี่ - หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ
  เป็นต้น วันเลือกตั้งที่ใกล้ตะถึงนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะ